ترجمه مقاله

فریده

لغت‌نامه دهخدا

فریده . [ ف َ دَ / دِ ] (ص ) خودرأی و مغرور. (برهان ).
ترجمه مقاله