ترجمه مقاله

فریانی

لغت‌نامه دهخدا

فریانی . [ ف ِرْ ] (ص نسبی )منسوب به فریان که نام جد خاندانی است . (سمعانی ).
ترجمه مقاله