ترجمه مقاله

فریانة

لغت‌نامه دهخدا

فریانة. [ ف ُرْ رَ ن َ ] (اِخ ) ازقرای بزرگ افریقاست در سفاقس . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقاله