ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرومد

لغت‌نامه دهخدا

فرومد. [ ف َ م َ ] (اِخ ) نام قریه ای است از قرای طوس که به فارمد مشهور است . (برهان ). فرموهد. فرموند. فریومد. فارمد. فرمد. رجوع به این کلمات شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ