ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرماینده

لغت‌نامه دهخدا

فرماینده . [ ف َ ی َ دَ / دِ ] (نف ) گوینده ٔ فرمان . حاکم و آمر. (ناظم الاطباء). آنکه بفرماید و دستور دهد. فرمایش کننده . (از یادداشتهای مؤلف ). رجوع به فرمودن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ