ترجمه مقاله

فرزو

لغت‌نامه دهخدا

فرزو. [ ] (اِ) نباتی است که بیخ آن سد است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله