ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرزدان

لغت‌نامه دهخدا

فرزدان . [ ] (اِخ ) نام دریاچه ای است که در اوستا ضمن اشارت به جنگ گشتاسب با دو تن از دشمنان او ذکر آن رفته و از اشارت اوستا برمی آید که این دریاچه مقدس بوده و ظاهراً دعا در برابر آن مستجاب می شده است ، زیرا گشتاسب برای پیروزی خود در برابر آن دعا خوانده است . (از مزدیسناو تأثیر آن در ادبیات پارسی تألیف معین ص 356).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ