ترجمه مقاله

فردیناند

لغت‌نامه دهخدا

فردیناند. [ ف ِ ] (اِخ ) نام دو تن از شاهان آراگون . فردیناند اول از 1412 تا 1416 م . پادشاهی کرد. فردیناند دوم از 1425 تا 1516 م . پادشاهی کرد. وی همان شخصی است که در میان پادشاهان کاستیل به فردیناند پنجم معروف است . (از فرهنگ بیوگرافی وبستر).
ترجمه مقاله