ترجمه مقاله

فردیناند

لغت‌نامه دهخدا

فردیناند. [ ف ِ ] (اِخ ) نام دو تن از پادشاهان سیسیل : یکی متولد 1752 و متوفی به سال 1825م . است و دو بار به فرمانروایی سیسیل رسیده است ، یک بار از 1795 تا 1806 م . و دیگر بار از 1815 تا 1825م . فردیناند دوم پسر فردیناند اول و متولد به سال 1810 م . است . وی از 1830 تا 1859 م . که پایان عمر اوست فرمانروای ناپل بود. (از فرهنگ بیوگرافی وبستر).
ترجمه مقاله