ترجمه مقاله

فردیناند

لغت‌نامه دهخدا

فردیناند. [ ف ِ ] (اِخ ) نام چهار تن از فرمانروایان ناپل است که عبارتند از: فردیناند اول متولد سال 1432 م . و متوفی به سال 1494 م . وی از سال 1458 م . تا پایان عمر پادشاهی کرد. فردیناند دوم که پس از فردیناند اول فرمانروای ناپل شد دو سال بعد در 1496 م . درگذشت . فردیناند سوم بر کاستیل نیز فرمانروایی داشت و در تاریخ کاستیل به فردیناند پنجم معروف است . فردیناند چهارم نیز فرمانروای سیسیل بود و در تاریخ حکومت سیسیل او را فردیناند اول می خوانند. (از فرهنگ بیوگرافی وبستر). رجوع به فردیناندهای کاستیل و فردیناندهای سیسیل در همین قسمت شود.
ترجمه مقاله