ترجمه مقاله

فردیناند

لغت‌نامه دهخدا

فردیناند. [ ف ِ ] (اِخ ) پادشاه رومانی . متولد 1865 و متوفی به سال 1927 م . بود. وی از سال 1914 تا 1927 م . بر رومانی فرمانروایی کرد. (از فرهنگ بیوگرافی وبستر).
ترجمه مقاله