ترجمه مقاله

فرجیا

لغت‌نامه دهخدا

فرجیا. [ ف َ ج َ ] (اِخ ) از قرای سمرقند است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقاله