ترجمه مقاله

فرجایی

لغت‌نامه دهخدا

فرجایی . [ ف َ ] (ص نسبی ) منسوب به فرجیا که قریه ای است از قراء سمرقند. (از سمعانی ).
ترجمه مقاله