ترجمه مقاله

فرانه

لغت‌نامه دهخدا

فرانه . [ ف َ ن َ / ن ِ ] (اِ) پروانه . فرانک . فرانق . سیاه گوش . (یادداشت به خط مؤلف ). رجوع به پروانه و فرانک شود.
ترجمه مقاله