ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراراندن

لغت‌نامه دهخدا

فراراندن . [ ف َ دَ ] (مص مرکب ) به پیش راندن . رجوع به فرا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ