ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراخیه

لغت‌نامه دهخدا

فراخیه .[ ف َ ی َ ] (اِخ ) نام قومی از تخس . (حدود العالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ