ترجمه مقاله

فدویی

لغت‌نامه دهخدا

فدویی . [ ف َدْ دو ] (ص نسبی ) منسوب به فدویة که نام اجدادی است . (سمعانی ).
ترجمه مقاله