ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فدغمة

لغت‌نامه دهخدا

فدغمة. [ ف َ غ َ م َ ] (ع مص )پرگوشت گردیدن روی . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ