ترجمه مقاله

فداگان

لغت‌نامه دهخدا

فداگان . [ ف َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کارواندر بخش خاش شهرستان زاهدان ، واقع در 57 هزارگزی جنوب باختری خاش و 5 هزارگزی شمال شوسه ٔ خاش به ایرانشهر. دارای 25 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله