ترجمه مقاله

فدان

لغت‌نامه دهخدا

فدان . [ ف َدْ دا] (اِخ ) قریه ای از اعمال حران در الجزیره که گویند زادگاه ابراهیم خلیل بوده است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقاله