ترجمه مقاله

فدائیان

لغت‌نامه دهخدا

فدائیان . [ ف ِ / ف َ ] (اِخ ) رجوع به اسماعیلیه شود.
ترجمه مقاله