ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فخرآباد

لغت‌نامه دهخدا

فخرآباد. [ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زهان بخش قاین شهرستان بیرجند که در 97 هزارگزی جنوب خاوری قاین و 15 هزارگزی خاور راه اتومبیل رو اسغدن به اسفج قرار دارد. دامنه ای معتدل و دارای 222 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول عمده اش غلات ، شلغم و شغل اهالی زراعت ، مالداری و قالیچه بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ