ترجمه مقاله

فالندی

لغت‌نامه دهخدا

فالندی . [ ] (اِ) بیخ کبر. (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله