ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاق

لغت‌نامه دهخدا

فاق . (ع اِ) کاسه ٔ پر از طعام . || روغن زیتون پخته . || دشت هموار. || مرغی است آبی درازگردن . (منتهی الارب ). طائری طویل العنق . (فهرست مخزن الادویه ). || (ص ) مرد درازبالای برهم و مضطرب اندام . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ