ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاق قلم

لغت‌نامه دهخدا

فاق قلم . [ ق ِق َ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به فاق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ