ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاقدار

لغت‌نامه دهخدا

فاقدار. (نف مرکب ) آنچه شکاف داشته باشد. رجوع به فاق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ