ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاقت

لغت‌نامه دهخدا

فاقت . [ ق َ ] (ع اِمص ) فاقة. فقر وبینوائی : اهل مکنت به فقر و فاقت ممتحن گشتند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 4). رجوع به فاقه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ