ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاغوش

لغت‌نامه دهخدا

فاغوش . (اِ) به سریانی شیطرج هندی را نامند.(فهرست مخزن الادویه ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ