ترجمه مقاله

فارو

لغت‌نامه دهخدا

فارو. (اِ) به یونانی مثبت است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله