ترجمه مقاله

فارویی

لغت‌نامه دهخدا

فارویی . (ص نسبی ) منسوب به فارویه که کوچه ٔ معروفیست در نیشابور. (سمعانی ).
ترجمه مقاله