ترجمه مقاله

فارونیل

لغت‌نامه دهخدا

فارونیل . (اِ) نباتی است که بهندی پانچی نامند. (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله