ترجمه مقاله

فارضی

لغت‌نامه دهخدا

فارضی . [ رِ ] (ص نسبی ) منسوب به فارض . رجوع به فارض شود.
ترجمه مقاله