ترجمه مقاله

فارادی

لغت‌نامه دهخدا

فارادی . [ دِ ] (اِخ ) مایکل . رجوع به فاراده شود.
ترجمه مقاله