ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فابش قبطی

لغت‌نامه دهخدا

فابش قبطی . [ ب ِ ش ِ ق ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) باقلی مصری . رجوع به فابس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ