ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فابش الیونانی

لغت‌نامه دهخدا

فابش الیونانی . [ ب ِ شُل ْ ] (ع اِ مرکب ) باقلی . رجوع به فابس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ