ترجمه مقاله

غنغره

لغت‌نامه دهخدا

غنغره . [ غ ُ غ َ رَ ] (ص ) جاهل . (فرهنگ اسدی ). مصحف غتفره . رجوع به فرهنگ اسدی و ماده ٔ غتفره شود.
ترجمه مقاله