ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غمروات

لغت‌نامه دهخدا

غمروات . [ غ َ رَ ] (اِ) به باشد که با تازی سفرجل گویند. (فرهنگ اسدی ). بهی . آبی . رجوع به ابیب و غامی و به شود :
رنگ رخ من چو غمروات شد از غم
موی سر من سپید گشت چو مهرب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ