ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غل غل جوشیدن

لغت‌نامه دهخدا

غل غل جوشیدن . [ غ ُ غ ُ دَ ] (مص مرکب ) جوشیدن با غلغل . جوشیدن با آواز. رجوع به غُلغُل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ