ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلبکین

لغت‌نامه دهخدا

غلبکین . [ غ َ ب َ ] (اِ) به معنی غلبکن است که در پنجره و در باغ باشد، و آن را از چوب و نی به هم می بندند چنانکه از پس آن نگاه توان کرد. (برهان قاطع). دری باشد که از چوب بافته بود چون پنجره ٔ مشبک ، که در او نگه کنی هرچه در سرای در بود همه همی توان دید، و در دهقانان و باغها و مزرعه ها این چنین بسیار بود. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ). رجوع به غلبکن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ