ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسان

لغت‌نامه دهخدا

غسان . [ غ َس ْ سا ] (اِخ ) ابن یسار عوذی ، مکنی به ابومالک . رجوع به ابومالک عوذی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ