ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسانی

لغت‌نامه دهخدا

غسانی . [ غ َ س ْ سا ] (اِخ ) (متوفی به سال 218 هَ . ق .) عبدالاعلی بن مسهربن عبدالاعلی غسانی دمشقی ، مکنی به ابومسهر. از سعیدبن عبدالعزیز تنوخی و یحیی بن حمزة حضرمی و مالک بن انس و عبداﷲبن علاء و جز آنان سماع کرد، و یحیی بن معین و محمدبن عبدالملک بن زیخویه (کذا) و دیگران از وی روایت کردند. او اعلم مردم به مغازی و ایام بود. مأمون وی را به بغداد برد و او را در آنجا حبس کرد تا درگذشت . ابومسهر گوید: من با سعیدبن عبدالعزیز دوازده سال مجالست داشتم وکسی بیش از من حدیث وی را در حفظ نداشت مرگ ابومسهردر بغداد در غره ٔ رجب سال 218 هَ . ق . اتفاق افتاد و وی 79 سال عمر کرد. (از انساب سمعانی ورق 408ب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ