ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسالی

لغت‌نامه دهخدا

غسالی . [ غ ُ ] (ص نسبی ) منسوب به غسالة : و اگر قوت هاضمه ٔ جگرضعیف باشد اسهال غسالی بود؛ یعنی همچون آبی بود که گوشت تازه در وی شسته باشند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ