ترجمه مقاله

غریغوار التوری

لغت‌نامه دهخدا

غریغوار التوری . [ غ ِ غ ُ رُت ْ ت َ ] (اِخ ) تعریب گرگوار دو تورس . رجوع به الحلل السندسیة ج 1 ص 36 و رجوع به گرگوار دو تورس شود.
ترجمه مقاله