ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرواش

لغت‌نامه دهخدا

غرواش . [ غ َ رَ ] (اِ) خراش و زخمی که از خراش به هم رسیده باشد. غراش . رجوع به غراش شود. || قهر و خشم و غضب . خراش . (برهان قاطع). رجوع به غراش شود. || (ص ) غم آلود. (برهان قاطع).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ