ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرواس

لغت‌نامه دهخدا

غرواس . [ غ َرْ ] (اِ) به معنی غرواش . برس :
ای چو غرواس سبلتت کفک فشان
چون شانه شوی دست خوش دست خوشان .

سوزنی .


در فرهنگهاغرواش آمده و در بیت سوزنی نیز غرواش به شین نقل شده است ، ولی در دو نسخه ٔ قدیم از دیوان سوزنی با سین مهمله است نه معجمه . رجوع به غرواش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ