ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غربی

لغت‌نامه دهخدا

غربی . [ غ َ ] (اِخ ) (397 یا 398 - 464 هَ . ق .) ابوالخطاب نصربن احمدبن عبداﷲبن البطر القاری الغربی . ازاصحاب محاملی و عمر سماع کرد و اصحاب حدیث به سوی او رفتند. وی از جماعتی منفرداً روایت کرد، از آن جمله است : ابوالحسن بن رزق البزاز و ابوعبداﷲبن یحیی البیع و دیگران ، و قاضی مارستان و دیگران از وی روایت کنند. او از ثقات بود. (از معجم البلدان ذیل غربة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ