ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غدرفی

لغت‌نامه دهخدا

غدرفی . [ غ ِ رَ ] (ص نسبی ) درم غدرفی ؛ درهم غطریفی . رجوع به غدریفی شود : و او (حسین بن طاهر) خراج بخارا به تمامی گرفته بود همه درم غدرفی ، و در میان سرای ریخته بود و میخواست که به نقره صرف کند زمان نیافت و آن شب دیوار را سوراخ کردند و بگریخت با کسان خویش برهنه و گرسنه ، و آن درمهای غدرفی بماند... (ترجمه ٔ تاریخ بخارا نرشخی ص 92).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ