ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غثثة

لغت‌نامه دهخدا

غثثة. [ غ َ ث َ ث َ ] (ع ص ) قوم غثثة؛ گروهی که سخن ایشان بد و تباه باشد. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ