ترجمه مقاله

غتفره

لغت‌نامه دهخدا

غتفره . [ غ َ ف َ رَ ] (ص ) همان غُتفره است . (از فرهنگ رشیدی ). رجوع به غُتْفَره شود.
ترجمه مقاله