ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبری

لغت‌نامه دهخدا

غبری . [ غ ُ ب َ ری ی ] (ص نسبی ) منسوب به غبربن غنم بن حبیب بن یشکربن وائل (بر اصح ). (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ